REGULAMIN 

V Ogólnopolski Konkurs

"w BAROKOWYM STYLU" 

2022 - edycja online

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, gitarzystów a także pianistówklawesynistów i harfistów oraz zespoły kameralne:

 • uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów,
 • studentów studiów I i II stopnia,
 • osoby uczące się gry w ramach pozaszkolnych form edukacji,
 • osoby, które nie uczestniczą w procesie edukacji (muzyków profesjonalistów i amatorów).

 

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem z epoki baroku solo (lub z towarzyszeniem akompaniamentu) trwającym do 10 minut (przekroczenia czasu możliwe jest tylko w przypadku zamkniętych form) oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej. Dopuszcza się wykonanie utworów muzyki dawnej oraz z innych epok, pod warunkiem, ze kompozycja została napisany w stylu epoki baroku.

Termin zgłoszenia mija 14 lutego 2022 roku. 

Specyfikacja nagrań:

 • na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem),
 • nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć),
 • film powinien być nagrany w poziomie,
 • nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny,
  (Instrukcja jak przesłać film na You Tube. Komputer https://youtu.be/6C4dEpT0rYg, Android i iOS https://youtu.be/NDNt44uAg-Y)
 • link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia,
 • w opisie filmu należy umieścić każdorazowo: 
IMIĘ i NAZWISKO - KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU

Zespoły kameralne mogą liczyć od 2 do 9 osób - bez dyrygenta. O przynależności do danej grupy decyduje najstarszy uczestnik. Opłata wpisowa za zespół musi stanowić sumę członków zespołu. 

Uczestnik występujący zarówno solo, jak i w zespole wnosi opłatę tylko raz.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo zdyskwalifikować nagranie. Dopuszczone jest wykonanie programu z nut. Dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle).

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy:

1) wypełnić online formularz zgłoszenia - dostępny tutaj

2) dokonać opłaty wpisowej (160 zł) na konto: 

Fundacja Jana Romanowskiego

nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378 

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko

Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem. 

Jury oceniać będzie grę Uczestników Festiwalu pod względem wartości artystycznych w następujących kategoriach: 

 

Grupa

Kategoria uczniów PSM

Kategoria uczniów OSM

I

kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4

kl. 1 i 2 - I stopnia

II

kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4

kl. 3 i 4 - I stopnia

III

kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4

kl. 5 i 6 - I stopnia

IV

kl. 1 i 2 - II stopnia

kl. 7 i. 8 - I stopnia 
oraz kl. 1 i 2 - II stopnia

V

kl. 3 i 4 - II stopnia

kl. 3 i 4 - II stopnia

VI

kl. 5 i 6 - II stopnia

kl. 5 i 6 - II stopnia

VII

studenci studiów I stopnia

VIII

studenci studiów II stopnia

IX

pozaszkolne formy edukacji

 

Kategoria otwarta* (po zakończonym procesie edukacji)

X

muzycy profesjonaliści

muzycy amatorzy

 

*Kategoria otwarta adresowana jest do osób, które nie uczestniczą już w procesie edukacji. Muzycy profesjonaliści to absolwenci uczelni muzycznych. Muzycy amatorzy to osoby bez muzycznego wykształcenia.

Jurorzy podczas oceniania nie przydzielają punktów. Głosują w systemie tak/nie na następujące laury: laureat lub wyróżniony. Ilość laureatów i wyróżnionych nie jest odgórnie narzucona. Wyniki zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres email.

Organizator nie publikuje listy nagrodzonych uczestników. Informacja o przyznanej nagrodzie przekazywana jest wyłącznie danemu uczestnikowi.

Drukowany dyplom, drukowany program konkursu oraz nagrody uczestnictwa zostaną nadane do każdego uczestnika konkursu na wskazany w formularzu adres na terenie Polski.

Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Osoby, które nie zostaną wyróżnione otrzymują dyplom uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych.

Przyznane zostaną dyplomy dla nauczycieli za wyróżniające przygotowanie ucznia oraz wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.festiwal.janromanowski.eu

Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu "w BAROKOWYM STYLU" jest Impresariat Muzyczny Jan Romanowski oraz Fundacja Jana Romanowskiego.

 

Pobierz regulamin pdf

Instrukcja wypełnia formularza zgłoszenia 

Aktualizacja: 24 stycznia 2022