REGULAMIN 

VI Ogólnopolski Konkurs "w BAROKOWYM STYLU" 

2023 - edycja online

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, gitarzystów oraz pianistów, klawesynistów i harfistów oraz zespoły kameralne:

  • uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów
  • studentów studiów I i II stopnia 
  • osoby uczące się gry w ramach pozaszkolnych form edukacji
  • osoby, które nie uczestniczą w procesie edukacji (profesjonaliści, amatorzy)

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem z epoki baroku solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwającym do 10 minut (przekroczenia czasu możliwe jest tylko w przypadku zamkniętych form) oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej. Dopuszcza się wykonanie utworów muzyki dawnej oraz z innych epok, pod warunkiem, ze kompozycja została napisany w stylu epoki baroku.

Termin zgłoszenia mija 27 lutego 2023 roku

Specyfikacja nagrań:

  • na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem),
  • nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć),
  • film powinien być nagrany w poziomie,
  • nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny (Instrukcja jak przesłać film na You Tube. Komputer https://youtu.be/6C4dEpT0rYg, Android i iOS https://youtu.be/NDNt44uAg-Y)
  • link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia,
  • w opisie filmu należy umieścić każdorazowo: IMIĘ i NAZWISKO - KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU

Zespoły kameralne mogą liczyć od 2 do 9 osób - bez dyrygenta. O przynależności do danej grupy decyduje najstarszy uczestnik. Opłata wpisowa za zespół musi stanowić sumę członków zespołu. Uczestnik występujący zarówno solo, jak i w zespole wnosi opłatę tylko raz.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Festiwalu i dokonać opłaty wpisowej (180 zł) na konto:

Fundacja Jana Romanowskiego
nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378 
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko

Zmiany w tytule przelewu skutkują jego zwrotem. Zgłoszenie bez opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Informacja o wpisaniu na listę uczestników zostanie przesłana mailem, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Proszę nie przesyłać potwierdzenia przelewu.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo zdyskwalifikować nagranie. Dopuszczone jest wykonanie programu z nut. Dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle). 

Jury słuchać będzie Uczestników Festiwalu w następujących kategoriach:  

 

Grupa

Kategoria uczniów PSM

Kategoria uczniów OSM

I

kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4

kl. 1 i 2 - I stopnia

II

kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4

kl. 3 i 4 - I stopnia

III

kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4

kl. 5 i 6 - I stopnia

IV

kl. 1 i 2 - II stopnia

kl. 7 i. 8 - I stopnia 
oraz kl. 1 i 2 - II stopnia

V

kl. 3 i 4 - II stopnia

kl. 3 i 4 - II stopnia

VI

kl. 5 i 6 - II stopnia

kl. 5 i 6 - II stopnia

VII

studenci studiów I stopnia

VIII

studenci studiów II stopnia

IX

pozaszkolne formy edukacji

 

Kategoria otwarta* (po zakończonym procesie edukacji)

X

muzycy profesjonaliści

muzycy amatorzy

 

*Kategoria otwarta adresowana jest do osób, które nie uczestniczą już w procesie edukacji. Muzycy profesjonaliści to absolwenci uczelni muzycznych. Muzycy amatorzy to osoby bez muzycznego wykształcenia.

Jurorzy podczas oceniania nie przydzielają punktów. Głosują w systemie tak/nie na następujące laury: laureat lub wyróżniony. Ilość laureatów i wyróżnionych nie jest odgórnie narzucona. Wyniki zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres email.

W formularz zgłoszenia konieczne jest podanie kontaktowego adresu email do uczestnika lub rodziców - na ten adres przesłane zostaną wyniki konkursu wraz ze stosownym dyplomem oraz dane do śledzenia przesyłki. Organizator nie publikuje listy nagrodzonych uczestników. Informacja o przyznanej nagrodzie przekazywana jest wyłącznie danemu uczestnikowi.

Drukowany dyplom (stosowny do swojego osiągnięcia), drukowany program konkursu (zawierający nazwiska wszystkich uczestników konkursu wraz z wykonywanymi utworami z podziałem na grupy i kategorie) oraz nagrody uczestnictwa zostaną nadane do każdego uczestnika konkursu na wskazany w formularzu adres na terenie Polski.

Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Osoby, które nie zostaną wyróżnione otrzymują dyplom uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych.

Przyznane zostaną dyplomy dla nauczycieli za wyróżniające przygotowanie ucznia.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.festiwal.janromanowski.eu/start-barok

Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU jest Fundacja Jana Romanowskiego.

Wyniki konkursu zostaną przesłane do 10 marca 2023 roku.

 

Pobierz regulamin pdf

Instrukcja wypełnia formularza zgłoszenia 

Aktualizacja: 24 stycznia 2023